Obchodní podmínky

Podmínky užívání a Obchodní podmínky webových stránek www.DeColora.cz 

IČO: 71560441 DIČ:  se sídlem na adrese Unhošťská 126, Červený Újezd, Praha - západ PSČ 273 51, Česká republika, Reg. SZ S/P13-00446/2013 Městský úřad Černošice (dále jen ”Decolora” nebo „prodávající“).

Než Webové stránky použijete, žádáme vás (dále jen jako “Uživatel/é”), abyste si pozorně přečetl/a následující podmínky užívání (dále jen jako “Podmínky užívání”). Pokud Uživatel nepřijme následující Podmínky užívání, nebude mu povoleno Webové stránky Decolora.cz jakkoliv užívat.

 

I. Všeobecná ustanovení 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a dalších účinných právních předpisů. 

 

2. Zákazníkem internetového obchodu DeColora.cz je buď: (i) spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona, (ii) podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo (iii) orgán státní správy či samosprávy (tyto tři typy zákazníků dále jen „kupující“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná v rámci své podnikatelské činnosti. 

 

3. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.DeColora.cz. 

 

4. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 

 

5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

 

6. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby. 

 

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 

II. Kupní smlouva 

1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět. 

 

2. Zboží a jeho hlavní vlastnosti jsou uvedeny v internetovém obchodě. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter. Informace o ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. V případě slev je vždy uvedena původní i aktuální cena po slevě. Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu prodávajícího. Internetový obchod DeColora.cz přijímá objednávky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zpracování objednávek, řešení požadavků zákazníků, vyřizování e-mailové korespondence a provoz infolinky probíhá v pracovní dny pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin. Zpracování všech nabídek probíhá maximálně do 3 pracovních dnů od objednání zboží.

 

3. Kupující podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy vybráním zboží z nabídky prodávajícího na e-shopu a jeho následným vložením do košíku. Košíkem se rozumí vyplněný objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména popis zboží, kódové označení zboží, cenu zboží, množství zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího. Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení, v případě právnické osoby případně název nebo firma, identifikační číslo právnické osoby, DIČ, adresa, město, země, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa – tyto údaje budou uvedeny na Daňovém dokladu. Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

 

4. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před předáním zboží, a to buď bezhotovostním převodem, předáním přepravci (dobírka), v hotovosti při osobním převzetí:

a) Platba předem bankovním převodem (platba je kupujícím uhrazena standardním bankovním převodem z účtu kupujícího na účet internetového obchodu Decolora.cz vedený u Moneta banky 229830897/0600. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dní po uzavření kupní smlouvy. Pokud kupující ve lhůtě neuhradí, kupní smlouva zaniká a objednávka bude automaticky stornována.

b) On-line úhrada platebními kartami MasterCard a Visa - úhrada prostřednictvím zabezpečené brány GoPay 3D Secure.

c) Dobírka (kupující uhradí zboží až při jeho převzetí dopravci).

d) Platba v hotovosti při převzetí zboží na výdejním místě Unhošťská 126, Červený Újezd. 

Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

5. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 9 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. V případě, že zboží má být uhrazeno předem bezhotovostním převodem, běží lhůta až od okamžiku uhrazení kupní ceny zboží.

6. Zboží je možné zaslat kupujícímu vybranou přepravní službou. Ceny přepravy se řídí ceníkem poskytovatele přepravy aktuálním v den objednávky zboží. Přepravci běžně dodávají zboží na jakékoli místo v ČR do 24 hodin od předání zásilky přepravci.

Dodání platba předem PPL - 129

Dodání na dobírku PPL - 159

Dodání platba předem česká pošta - 179

Dodání na dobírku česká pošta - 209

7. Osobní odběr zboží je možný pouze na výdejním místě adresa výdejního místa. K osobnímu odběru bude kupující vyzván do 3 pracovních dnů od potvrzení a zaplacení objednávky e-mailem o připravení zboží k vyzvednutí v běžné otevírací době a SMS. Vydání zboží je podmíněno předchozím uhrazením kupní ceny zboží.

8. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, je prodávající oprávněn po uplynutí 6-ti týdnů od zaslaného e-mailu, upozorňujícího na zboží připravené k osobnímu odběru, objednávku stornovat. V případě stornování objednávky zboží s osobním odběrem bude účtován storno poplatek v hodnotě 50% uhrazené částky. 50% uhrazené platby za zboží bude kupujícímu neprodleně vráceno zpět na účet ze kterého bylo zboží uhrazeno, v případě platební karty zpět na platební kartu.

9. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Uzavřená kupní smlouva bude uložena u prodávajícího.

 

10. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího (spotřebitele). Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu. 

 

11. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny. 

 

12. V případě, že kupující v Objednávce zvolí kombinaci osobního vyzvednutí na prodejně prodávajícího a úhrady kupní ceny předem (bez ohledu na způsob úhrady), je prodávající při vyzvednutí zboží oprávněn ověřit totožnost kupujícího dle dokladu totožnosti. 

 

13. Klientské centrum Decolora můžete kontaktovat v českém jazyce na telefonním čísle +420 775 938 583 nebo na e-mailové adrese info@decolora.cz v pracovních dnech pondělí až pátek od 8:00 do 16:00.
Doručovací a fakturační adresa internetového obchodu DeColora.cz: Unhošťská 126, Červený Újezd, Praha - západ PSČ 273 51, Česká republika.

 

III. Práva z vadného plnění 

1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ. 

 

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

e) vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

 

3. Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat účel použití a ošetřovací symboly. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka

 

4. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. 

 

5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu (spotřebiteli) působilo značné obtíže. 

 

6. Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží následovně: 

a) u nového zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí; 

b) u rozbaleného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí; 

c) u zánovního zboží v souladu s § 2168 OZ v době dvaceti jednoho měsíce od převzetí; a 

d) u použitého zboží v souladu s § 2168 OZ době dvanácti měsíců od převzetí. 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 

 

7. Nebude-li u jednotlivého zboží uvedeno jinak, poskytuje prodávající osobě, která nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti, záruku na jakost v délce dvaceti čtyř měsíců od převzetí u nového a rozbaleného zboží, v délce dvaceti jednoho měsíce od převzetí u zánovního zboží a v délce dvanácti měsíců u použitého zboží. 

 

8. Pro účely čl. III. odst. 6. a 7. obchodních podmínek se: 

a) za rozbalené zboží považuje takové zboží, které bylo pouze rozbaleno nebo má poškozený nebo náhradní obal, přičemž takové zboží nebylo používáno a obsah balení je kompletní; 

b) za zánovní zboží považuje takové zboží, které mohlo být vyzkoušeno nebo krátkodobě používáno, přičemž může nést estetické stopy takového používání, avšak tyto stopy nemají vliv na použitelnost a zboží je plně funkční; 

c) za použité zboží považuje takové zboží, které bylo používáno a nese známky předchozího používání, avšak je plně funkční a veškeré potřebné příslušenství je vždy součástí balení. 

 

9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 

 

10. Článek III. odst. 2. obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

 

11. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, neodborným nebo neoprávněným zásahem, použitím, či údržbou. Záruka nebude rovněž uznána v případě mechanického poškození způsobeného kupujícím, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, či poškozením způsobeným vyšší mocí.

 

12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího. 

 

IV. Právo na odstoupení od smlouvy 

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. 

 

2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz. 

 

3. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

 

4. Ustanovení OZ o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 OZ však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 OZ musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak kupujícímu (spotřebiteli) takto sníženou kupní cenu. 

 

5. V souladu s ustanovením § 1833 OZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží. 

 

6. Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá zejména, v případě smluv: 

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího, 

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, 

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, 

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holící strojky, depilátory apod.), 

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, 

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů, 

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu, 

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo 

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. 

 

7. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

 

V. Evidence tržeb 

1. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

 

2. Prodávající vystavuje účtenky dle Zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy. 

 

VI. Dárkové certifikáty 

1. Dárkové certifikáty jsou ceninami vydávanými prodávajícím a uplatnitelnými pouze k nákupu u prodávajícího. Kód na certifikátu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě nedokončení nákupu či odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ prodávající může vygenerovat kupujícímu náhradní kód. Případným vygenerováním nového kódu nedochází ke změně ceniny. 

 

2. Okamžik tržby z pohledu Zákona o evidenci tržeb v případě platby dárkovým certifikátem nastává k okamžiku expedice zboží kupujícímu. 

 

VII. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku 

1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

 

VIII. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy kupní smlouvy a realizaci její dodávky včetně jejího doručení externími dopravními společnostmi, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

2. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

3. V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů

 

IX. Používání souborů cookie

 

1. Uživatelé berou na vědomí, že při prohlížení Webových stránek systém do jejich počítačů odesílá anonymní kód k identifikaci návštěvníka, tzv. cookie. Zásady používání souborů cookie tvoří nedílnou část těchto Podmínek užívání.

2. Používání souborů cookie a účel těchto zásad

Co jsou to soubory cookie?
Cookies jsou malé textové soubory, které vámi navštívené internetové stránky ukládají do vašeho počítače. Tyto soubory se běžně používají k chodu nebo efektivnějšímu využití internetových stránek a k zajištění internetových služeb a funkcí pro uživatele. Podle platných právních předpisů mohou být soubory cookie na vašem zařízení ukládány nebo využívány pouze na základě vašeho souhlasu, s výjimkou souborů cookie, které jsou nezbytně nutné pro poskytování služeb na těchto webových stránkách. Účelem těchto zásad je poskytnout vám nezbytné informace týkající se používání souborů cookie a ukládání těchto souborů cookie ve vašem zařízení, když vstoupíte na naše internetové stránky, abyste se mohli rozhodnout, zda chcete umožnit uložení souborů cookie do vašeho zařízení.

Jaké druhy souborů cookie existují?
Cookies mohou být buď trvalé (persistent cookies), nebo platné po dobu relace (session cookies). Trvalý cookie je textový soubor posílaný internetovým serverem internetovému prohlížeči, který poté, co jej prohlížeč uloží, zůstává platný až do nastaveného data konce platnosti (neodstraní-li je uživatel před tímto datem). Soubor cookie platný po dobu relace pozbude platnosti na konci relace uživatele poté, co zavře prohlížeč. Účel používání různých souborů cookie je uveden níže v těchto zásadách.

Co jsou to webové majáky?
Kromě souborů cookie může internetový obchod DeColora.cz používat i tzv. webové majáky. Webový maják je typ elektronického obrázku o velikosti pouhého jednoho pixelu, který je součástí stránky, aplikace nebo e-mailu s podporou HTML, se kterými se stáhne. Webový maják pak poskytuje informace o vašem zařízení, jako je IP adresa, URL, délka návštěvy, webový prohlížeč a soubory cookie.

3. Soubory cookie stránek (cookies první strany)

Určité soubory cookie internetových stránek (tzv. soubory cookie první strany, které používá DeColora) jsou nezbytné pro fungování těchto internetových stránek. Následující tabulka uvádí cookies internetových stránek, které používáme, a důvody jejich použití.

 

Cookie

Typ souboru cookie

Účel

Funkce

Datum konce platnosti

Cookie PHP relace

Relace

Funkčnost

Tyto cookies jsou cookie relace užívané za účelem uložení proměnných faktorů prostředí.

Konec relace/zavření prohlížeče

Cookie rozvržení obrazovky

Persistent

Funkčnost

Toto je trvalý soubor cookie ukládající jaké rozvržení obrazovky je při prohlížení stránky uživatelem preferováno (horizontální či vertikální).

365 dnů

Cookie programového průvodce

Trvalé

Funkčnost

Tento soubor cookie je trvalým souborem cookie užívaným pro ukládání informace, programový průvodce kterého programu je na těchto internetových stránkách uživatelem preferován.

365 dnů

Pop-Up Cookie

Trvalé

Funkčnost

Toto je trvalý soubor cookie užívaný pro zobrazení pop-up (náhle se objevícího) okna na hlavní stránce těchto internetových stránek pouze jednou za 24 hodin.

24 hodin

Cookies jazkyka

Trvalé

Funkčnost

Jedná se o trvalý soubor cookie užívaný pro uložení vybraného jazyka za předpokladu, že taková volba jazyka je na internetových stránkách k dispozici.

365 dnů

 

4. Cookies třetích stran pro nemarketingové účely

Cookies třetích osob pro nemarketingové účely jsou nezbytné pro účely analýzy a měření. Následující tabulka zmiňuje soubory cookies třetích stran pro nemarketingové účely, které používáme, a důvody jejich použití. Soubory cookies marketingového charakteru nejsou na těchto internetových stránkách používány.

 

Cookie

Typ souboru cookie

Účel

Funkce

Datum konce platnosti

Google

Trvalé

Analýza/měření

Společnost Google využívá soubory cookie pro získávání internetových statistik a sledování konverzního poměru.

1-20 let

Google Analytics

Trvalé

Analýza/měření

Jedná se o cookies, které slouží ke shromažďování informací o tom, jak návštěvníci využívají tyto internetové stránky. Shromážděné informace slouží k vytváření sestav a dalšímu zlepšování internetových stránek.
Cookies shromažďují anonymně informace i) o počtu návštěvníků internetových stránek, ii) o tom, odkud návštěvníci na tyto stránky přicházejí, a iii) o tom, které jednotlivé stránky konkrétně navštívili. Informace o zásadách ochrany soukromí společnosti Google najdete zde.

Maximálně 2 roky

 

5. Změna nastavení souborů cookie ve vašem prohlížeči

Jak mohu kontrolovat používání souborů cookies nebo je odstranit?
Můžete si zvolit, zda si přejete cookies přijmout. Ve většině internetových prohlížečů lze výše uvedené cookies spravovat v nastavení prohlížeče. Nastavením vašeho internetového prohlížeče se můžete přijímání cookies vyhnout. Metoda použitá k zablokování cookies bude záviset na webovém prohlížeči. Nápovědu najdete v prohlížeči pod příslušnou záložkou. Více informací o cookies a o tom, jak zjistit, jaké cookies byly nastaveny a jak je spravovat a odstraňovat, najdete na internetových stránkách www.aboutcookies.org a www.allaboutcookies.org. Pokud chcete Google Analytics zamezit v ukládání údajů o tom, jak používáte tyto stránky, navštivte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

X. Práva duševního vlastnictví

Uživatelé tímto berou na vědomí, že struktura, vzhled, obrázky a obsah Webových stránek DeColora jsou chráněny autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví. Veškeré služby, obsah, informace a příslušný software (aplikace) Webových stránek DeColora, zejména mediální obsah a jeho statické snímky, další obrázky, fotografie, postavy, jména, grafika, loga, ilustrace a rovněž softwarové produkty (aplikace) jsou duševním vlastnictvím DeColora či jiných společností v rámci skupiny nebo třetí osoby, která poskytla DeColora oprávnění k užívání tohoto materiálu. Obdobně jsou veškeré služby, obsah, informace a příslušný software (aplikace) na Webových stránkách chráněny autorským či jiným právem. Je přísně zakázáno kopírovat, rozmnožovat, distribuovat (včetně postupů prostřednictvím e-mailů, faxů či jakýchkoli jiných elektronických zařízení), zveřejňovat, upravovat, přenášet nebo používat na jiných webových stránkách či jiných počítačových sítích jakoukoli službu, obsah, informace nebo příslušný software (aplikaci) dostupné na Webových stránkách.

XI. Odkazy

DeColora nenese žádnou odpovědnost za obsah jakýchkoli webových stránek spravovaných třetí osobou, jejichž odkaz je uveden na Webových stránkách Decolora.cz. Kdokoli může vytvořit odkaz, který uživatele přesměruje na Webové stránky, za předpokladu, že odkaz neuvádí, nenaznačuje ani nevzbuzuje dojem, že DeColora nebo skupina či soukromá osoba propojená s touto společností sponzoruje či podporuje webové stránky, jež odkazují na Webové stránky. Uživatelé nejsou oprávněni používat logo, ochrannou známku, ochrannou známku pro služby ani žádný jiný materiál chráněný autorským právem, který se na Webových stránkách objevuje, bez výslovného písemného souhlasu vlastníka dotčené známky či práva. Bez předchozího písemného souhlasu Decolora nejsou Uživatelé oprávněni použít žádnou část obsahu ani žádného jiného materiálu uvedeného na Webových stránkách ani jej umístit na žádné jiné webové stránky.

XII. Odpovědnost

DeColora upozorňuje, že informace na webových stránkách DeColora.cz jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. DeColora může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

DeColora nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

DeColora neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách jejích obchodů, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách DeColora.cz nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od DeColora.cz v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy @decolora.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

 

2. Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné. 

 

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona. 

 

4. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. V případě sporu o výklad pojmů platí výklad kupní smlouvy a obchodních podmínek v českém jazyce.

 

5. V případě sporu mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím může kupující (spotřebitel) využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/. 

 

6. Tyto Podmínky užití se řídí českým právním řádem. Uživateli mohou dále příslušet některá práva na ochranu spotřebitele a mohou se na vás vztahovat další závazná ustanovení místních právních předpisů. Strany, které přistupují k těmto Podmínkám užívání a Obchodním podmínkám, vynaloží veškeré úsilí, aby veškeré spory, nároky, dotazy a rozpory vyplývající z těchto Podmínek užívání a Obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi vyřešily smírně. Jakýkoli spor, nesrovnalost nebo nárok vyplývající z těchto Podmínek užívání a Obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi může kterákoli ze stran postoupit k projednání českému soudu s výhradní soudní příslušností.

 

7. Rozsah užívání. Uživatelé mohou Webové stránky DeColora.cz užívat výhradně pro své osobní a soukromé účely. Užívání pro jakékoli obchodní účely nebo další zveřejňování jakýchkoli informací na Webových stránkách DeColora.cz je přísně zakázáno.

8. Nezákonné jednání Uživatele. Následující činnosti nejsou DeColorou povoleny ani schváleny a podle místního nebo evropského práva mohou být nezákonné; jedná se zejména o:
- Změna, úprava nebo dekódování jakékoli části Webových stránek,
- Neoprávněný útok (hacking) nebo pokus o takový útok na IT systém související s Webovými stránkami,
- Zveřejňování, distribuce nebo neoprávněné užívání materiálů souvisejících s Webovými stránkami.

9. DeColora může příležitostně měnit tyto Podmínky užívání a Obchodní podmínky, a to zcela nebo zčásti. Jakékoli změny nebo úpravy se považují za účinné v okamžiku umístění na Webové stránky. Uživatel se tímto zavazuje pravidelně kontrolovat tyto Podmínky užívání a Obchodní podmínky, aby se seznámil s případnými změnami. Použití webových stránek DeColora.cz nebo jakékoli jejich části poté, co jsou Podmínky užívání a Obchodní podmínky změněny, bude považováno za přijmutí těchto změn. Pokud s jakýmikoli takovými změnami nesouhlasíte, žádáme Vás, abyste přestali používat Webové stránky DeColora.cz.

10. Jestliže kterékoli ustanovení těchto Podmínek užívání a obchodních podmínek bude, nebo se stane, neplatným či nevykonatelným, zůstanou všechna ostatní ustanovení těchto Podmínek užívání a Obchodních podmínek v plném rozsahu platná a účinná a nebudou tím nijak dotčena.

Tyto obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodu Decolora.cz jsou platné a účinné od 01. 08. 2019.